agencja
marketingu
zintegrowanego

POLITYKA PRYWATNOŚCI

a) Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, NIP 7262214473, REGON 472206546 - dla akcji promocyjnych organizowanych przez ten podmiot 

oraz

b) Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadający kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272788075, REGON 101524274 -  dla akcji promocyjnych organizowanych przez ten podmiot 

występując w akcjach promocyjnych jako administrator danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej: „RODO”) informuje uczestników akcji promocyjnych, że:

 1. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnych pozyskane w konkretnej akcji przez organizatora a) lub b) jako administratora danych osobowych przetwarzane są przez tego administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją danej akcji promocyjnej, tj. mogą być przetwarzane w celu przyjmowania zgłoszeń do akcji promocyjnej, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem danej akcji promocyjnej, w tym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;
 2. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej przetwarzane są w związku z ich przystąpieniem do konkretnej akcji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) – pkt c) oraz art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; 
 3. Podanie danych osobowych przez uczestników akcji promocyjnej jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w akcji. Odmowa podania danych osobowych, jeżeli podanie danych jest wymagane regulaminem konkretnej akcji, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w akcji promocyjnej;
 4. Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje:
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo żądania przenoszenia swoich danych osobowych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Uczestnicy akcji promocyjnych mogą skontaktować się z administratorem danych osobowych w sposób następujący: 
  • dla akcji promocyjnych organizowanych przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski - pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub za pośrednictwem poczty e – mail na adres: biuro@smolar.pl,
  • dla akcji promocyjnych organizowanych przez Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. - pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub za pośrednictwem poczty e – mail na adres: biuro@smolar.pl;
 6. Uczestnikom akcji promocyjnej przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów;
 7. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej mogą być przekazane przez administratora danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji przez administratora obowiązków organizatora akcji wynikających z regulaminu danej akcji oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników, podmiotom udostępniającym bramki sms, podmiotom uczestniczącym w realizacji nagrody, podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia nagród, organom administracji skarbowej, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo;
 8. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z konkretną akcją promocyjną. Nadto, dane osobowe laureatów akcji promocyjnej mogą być przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa;
 9. Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 10. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

Oferta

lat doświadczenia na rynku
zadowolonych, stałych klientów
realizacji
specjalistów do twojej dyspozycji

Kontakt

Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93

faks (42) 636 90 97 wew. 17
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
faks (42) 636 90 97 wew. 17

New Business
newbusiness@smolar.pl
e-mail: biuro@smolar.pl