Agencja marketing zintegrowanego Smolar

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNYCH

 

a) Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP 7262214473, REGON 472206546 - dla akcji promocyjnych organizowanych przez ten podmiot 

oraz

b) Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadający kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272788075, REGON 101524274 -  dla akcji promocyjnych organizowanych przez ten podmiot 

występując w akcjach promocyjnych jako administrator danych osobowych, informuje uczestników akcji promocyjnych, że ich dane osobowe pozyskane w konkretnej akcji przez administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i szczegółowymi informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, które znajdują się zawsze w regulaminach akcji promocyjnych. Regulaminy akcji promocyjnych  znajdziecie Państwo na stronie www.smolar.pl lub na stronach internetowych dotyczących akcji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA KONTAKTUJĄCYCH SIĘ 

(LISTOWNIE, MAILOWO, TELEFONICZNIE)

ZE SMOLAR AGENCJA PROMOCYJNO-REKLAMOWA 

 

a) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 

93-569 Łódź, NIP 7262214473, REGON 472206546 

oraz

b) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 

ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272788075, REGON 101524274 

działając jako odrębni administratorzy danych osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej: „RODO”) informują, że:

1. Dane osobowe podane podczas kontaktu (listownego, mailowego, telefonicznego) 

z administratorem danych osobowych przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie (załatwienia sprawy) związanej z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą, w tym w związku z organizowanymi akcjami promocyjnymi; 

2. Dane osobowe podane podczas kontaktu z administratorem danych osobowych przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 

na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, polegający 

na konieczności udzielenia odpowiedzi w zgłoszonej sprawie (załatwienia sprawy) związanej z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą, a także w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami;

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do udzielenia odpowiedzi osobie kontaktującej się z administratorem danych osobowych. Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. W przypadku kontaktu telefonicznego - system telefonii administratora informuje osobę telefonującą przez odtworzenie odpowiedniego nagrania o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana. Jeżeli osoba kontaktująca się nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej powinna przerwać połączenie;

4. Osobie kontaktującej się z administratorem danych osobowych przysługuje: 

  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;

5. Dane kontaktowe administratorów danych osobowych:  

  • Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź adres poczty e-mail: biuro@smolar.pl
  • Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. ul. Inżynierska 15,  93-569 Łódź adres poczty e-mail: biuro@smolar.pl;

6. Osobie kontaktującej się z administratorem danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy ww. osoba uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów;

7. Dane osobowe osoby kontaktującej się z administratorem mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom/organom/urzędom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe, podmiotom świadczącym usługi pocztowe/kurierskie w celu doręczenia przesyłki, 

a także podmiotom obsługującym administratora prawnie i księgowo;

8. Dane osobowe osoby kontaktującej się z administratorem listownie, mailowo będą przechowywane w okresie wymiany korespondencji, a po jej ustaniu nie dłużej niż przez rok. Okres przechowywania nagrań rozmów telefonicznych jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku. Nagrania przechowywane będą do czasu ich nadpisania, jednakże nie dłużej niż do 3 miesięcy od dnia zarejestrowania nagrania. Termin usunięcia danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy administrator powziął informację, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu;

9. Dane osobowe osoby kontaktującej się z administratorem nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy;

10. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

Uczestników akcji promocyjnych organizowanych przez ww. administratorów danych osobowych zachęcamy do zapoznania się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI DLA UCZESTNIKÓW AKCJI PROMOCYJNYCH.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

 

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych Partnerów Biznesowych (dalej: „Partner” / „Partnerzy”) prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne (indywidualnych przedsiębiorców), którzy współpracują ze Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, NIP 7262214473, REGON 472206546 (dalej „Smolar”) oraz Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadającą kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272788075, REGON 101524274 (dalej „Smolar Sp. z o.o.”), które są im przekazywane przez Partnera w ramach relacji biznesowych, w szczególności na potrzeby umożliwienia kontaktów służbowych związanych z realizacją współpracy pomiędzy Partnerem a Smolar lub Smolar Sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych jest Smolar lub Smolar Sp. z o.o. w zależności od tego, z którą z firm realizowana jest współpraca biznesowa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej: „RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z:

 • realizacją zawartej z Partnerem umowy, w tym jej obsługą, monitorowaniem prawidłowości wykonania oraz rozliczeniem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dokonywaniem oceny Partnera w celu podjęcia decyzji o dalszej współpracy – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzeniem ewentualnych sporów i dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W celach wskazanych w pkt. 1 Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe:

 • w przypadku indywidualnego przedsiębiorcy: imię i nazwisko, nazwa, adres prowadzenia działalności, NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • w przypadku wspólników spółki cywilnej: imię, nazwisko, adres zamieszkania wspólników, nazwa spółki, adres siedziby, NIP, REGON, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
 • adres e-mail, numer telefonu, faks (służbowe);
 • numer rachunku bankowego i nazwa banku.

3. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, w szczególności podmioty takie jak podmioty obsługujące Administratora księgowo i prawnie, podmioty badające księgi Administratora, podmioty świadczące Administratorowi usługi informatyczne i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku ewentualnego sporu sądowego dane osobowe Partnera będą przechowywane co najmniej do ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie. Dla danych księgowych dane osobowe przechowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zasady gromadzenia danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Partnera jest wymogiem umownym. Administrator pozyskując dane od Partnera informuje go o danych, których podanie jest niezbędne dla realizacji umowy. Niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
  • prawo żądania dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo żądania przenoszenia danych osobowych.
 • Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mogą skontaktować się z Administratorem danych osobowych w sposób następujący:
  • dla umów współpracy zawartych przez Partnera ze Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski - pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub za pośrednictwem poczty e – mail na adres: biuro@smolar.pl;
  • dla umów współpracy zawartych przez Partnera ze Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. - pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub za pośrednictwem poczty e – mail na adres: biuro@smolar.pl.

  Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

7. Transfer danych osobowych do państw trzecich (państw spoza EOG) i inne

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA PRACOWNIKÓW/WSPÓŁPRACOWNIKÓW KONTRAHENTÓW

 

Niniejsza informacja ma zastosowanie do danych osobowych pracowników oraz współpracowników Kontrahenta Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, NIP 7262214473, REGON 472206546 (dalej „Smolar”) oraz Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadającą kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272788075, REGON 101524274 (dalej „Smolar Sp. z o.o.”), które są im przekazywane przez tego Kontrahenta w ramach relacji biznesowych, w szczególności na potrzeby umożliwienia kontaktów służbowych związanych z realizacją umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Smolar lub Smolar Sp. z o.o.

Z chwilą otrzymania danych osobowych pracowników lub współpracowników zaangażowanych lub odpowiedzialnych za realizację umowy po stronie Kontrahenta (dalej: „dane osobowe”), ich administratorem staje się Smolar lub Smolar Sp. z o.o. (dalej: „Administrator”).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 (dalej: „RODO”). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały przedstawione poniżej.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który w tym przypadku przejawia się w następujących celach przetwarzania:

 • kontakt w sprawach związanych z wykonaniem umowy;
 • cele administracyjne, w tym organizacja współpracy i nadzór nad wykonywaniem usług lub innych zobowiązań przez Kontrahenta na podstawie umowy;
 • cele dowodowe związane z wykonaniem umowy;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W celach wskazanych w pkt. 1 Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

   • imię i nazwisko;
   • stanowisko, miejsce pracy;
   • numer telefonu, adres e-mail, numer faksu (służbowe).

3. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora oraz jego zleceniobiorcy/ wykonawcy/ dostawcy, którym w drodze odrębnych umów powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych świadczeń – dostęp do danych osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Kontrahentem, w której realizację zaangażowane były osoby, których dane osobowe dotyczą. W sytuacjach gdy będzie to niezbędne dla celów dowodowych dane osobowe mogą być przechowywane także do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub zakończenia postępowania sądowego związanego z ww. umową.

5. Zasady gromadzenia danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane od Kontrahenta lub pracownika/ współpracownika Kontrahenta. Dane osobowe mogą być pozyskiwane także bezpośrednio od osoby, której one dotyczą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji umowy pomiędzy Kontrahentem a Administratorem. Niepodanie danych może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić współpracę z pracownikiem lub współpracownikiem Kontrahenta.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
  • prawo żądania dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo żądania przenoszenia danych osobowych.
 • Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mogą skontaktować się z Administratorem danych osobowych w sposób następujący:
  • dla umów współpracy zawartych przez Kontrahenta ze Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski - pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub za pośrednictwem poczty e – mail na adres: biuro@smolar.pl;
  • dla umów współpracy zawartych przez Kontrahenta ze Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o. - pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Sp. z o.o., ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub za pośrednictwem poczty e – mail na adres: biuro@smolar.pl.

  Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona o odpowiedź na kilka pytań, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

 • Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów.

7. Transfer danych osobowych do państw trzecich (państw spoza EOG) i inne

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator danych osobowych nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

Kontakt

Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
Lokalizacja firmy Smolar
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00

Polityka plików cookies   |   Blog
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
Lokalizacja firmy Smolar


tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
faks (42) 636 90 97 wew. 17

New Business
newbusiness@smolar.pl
e-mail: biuro@smolar.pl

Certyfikat ISO/IEC
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00

Polityka plików cookies   |   Blog
Aplikacja Smolar Profil agencji na Linkedin Nasz kanał na YouTube Profil Agencji na Instagramie