Agencja marketing zintegrowanego Smolar

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ SMOLAR

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej „SMOLAR”. Regulamin określa w szczególności: 

a) rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji,

b) warunki świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji, w tym: wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji, warunki pobierania, instalowania, odinstalowania, aktualizowania Aplikacji, zakaz dostarczania przez Użytkownika Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, 

c) warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2 Usługi dostępne za pomocą Aplikacji świadczone są przez:

a) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 

93-569 Łódź, NIP 7262214473, REGON 472206546 

oraz

b) Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadający kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272788075, REGON 101524274 

 

2. DEFINICJE

2.1 Aplikacja – oprogramowanie komputerowe (aplikacja mobilna) o nazwie SMOLAR, udostępniona Użytkownikowi przez SMOLAR, przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniu mobilnym Użytkownika. Pobranie, zainstalowanie i korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, jednak wymaga połączenia z Internetem. Aplikacja oraz jej aktualizacje dostarczane przez SMOLAR są dostępne tylko w Sklepie Play. Posługiwanie się Aplikacją jest dobrowolne. 

2.2 SMOLAR – usługodawcy, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, NIP 7262214473, REGON 472206546 oraz Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Inżynierska 15, 93–569 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000444211, posiadająca kapitał zakładowy 10.000,00 złotych, w pełni opłacony, NIP: 7272788075, REGON 101524274.

2.3 Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta na Urządzeniu mobilnym z Aplikacji. Użytkownikiem Aplikacji może być tylko osoba pełnoletnia.

2.4 Regulamin – niniejszy Regulamin Aplikacji Mobilnej SMOLAR, spełniający wymogi wskazane w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344). Regulamin jest jawny i powszechnie dostępny (nieodpłatnie) 

w Aplikacji, a także na stronie internetowej działającej pod adresem: www.smolar.pl 

w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. 

2.5 Urządzenie mobilne – smartfon Użytkownika, na którym może zostać zainstalowana Aplikacja.

2.6 Sklep Play – internetowy sklep Google Play działający pod adresem https://play.google.com, z którego można pobrać Aplikację i jej aktualizacje.

 

3. ŚWIADCZONE USŁUGI, WARUNKI ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY

3.1 Aplikacja składa się z modułu o nazwie Aktualności, umożliwiającego m.in. zapoznanie się z organizowanymi przez SMOLAR akcjami promocyjnymi, w tym m. in. z czasem trwania akcji promocyjnej, jej zasadami i regulaminem. Moduł Aktualności umożliwia także zapoznanie się z wybranymi materiałami tekstowymi, audio i video, dot. akcji promocyjnych organizowanych przez SMOLAR, udostępnionymi w serwisach zewnętrznych np. YouTube, Instagram. Moduł Aktualności dostępny jest zarówno 

w trybie online jak i offline, przy czym w trybie offline dostępne są tylko ostatnio pobrane przez Użytkownika treści tekstowe (nie są dostępne grafiki oraz aktualizacje).

3.2 Aplikacja umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie powiadomień (tzw. powiadomień push) o nowych i już trwających akcjach promocyjnych organizowanych przez SMOLAR, w tym powiadomień przypominających o możliwości zgłoszenia się do rozpoczętych 

i trwających akcji promocyjnych. Nadawcą powyższych powiadomień jest SMOLAR. Użytkownik może wyłączyć otrzymywanie powiadomień (push) od SMOLAR 

w ustawieniach Urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja. SMOLAR nie dopasowuje wysyłanych powiadomień (push) do zachowań Użytkowników w Aplikacji. Przy wysyłaniu/odbieraniu powiadomień (push) nie dochodzi do przetwarzania żadnych danych osobowych.

3.3 Aplikacja umożliwia zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronach internatowych SMOLAR działającymi pod adresami: www.laureaci.smolar.pl oraz www.wyniki.smolar.pl poprzez otwarcie przeglądarki na Urządzeniu Użytkownika 

i wczytanie powyższych stron internetowych. 

3.4 Usługi świadczone w ramach Aplikacji są nieodpłatne.

3.5 Umowa pomiędzy SMOLAR a Użytkownikiem (tj. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną) zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu Aplikacji, zgodnie z pkt. 4.1 lit d) Regulaminu. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. 

3.6 Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Aplikacji i tym samym zrezygnować z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji (wypowiedzieć umowę bez podania przyczyny) poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia mobilnego.

3.7 Smolar ma możliwość wypowiedzenia świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji 

z zachowaniem terminu 7 dni, z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem lub Regulaminem lub jej celem.

3.8 SMOLAR zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w Aplikacji prac o charakterze konserwacyjnym, które mogą powodować ewentualne czasowe utrudnienia w korzystaniu z Aplikacji lub czasowo uniemożliwią korzystanie z Aplikacji (przerwy techniczne). W szczególnie uzasadnionej sytuacji, która ma wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność działania Aplikacji, SMOLAR ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania Aplikacji, bez wcześniejszego powiadomienia jej Użytkowników i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Aplikacji.

 

4. INFORMACJE OGÓLNE, WYMAGANIA TECHNICZNE 

4.1 Użytkownik w celu przystąpienia do używania Aplikacji musi: 

a) pobrać Aplikację ze Sklepu Play,

b) zainstalować Aplikację na Urządzeniu mobilnym,

c) zapoznać się z Regulaminem zamieszczonym w Aplikacji lub na stronie internetowej www.smolar.pl, 

d) zaakceptować Regulamin Aplikacji poprzez kliknięcie (w Aplikacji pod treścią Regulaminu) przycisku oznaczającego akceptacje Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika treści Regulaminu korzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe. 

4.2 W celu skorzystania z Aplikacji Użytkownik nie podaje SMOLAR żadnych danych osobowych.

 

4.3 SMOLAR informuje, że rozpowszechnia Aplikację wyłącznie przez jej udostępnienie w Sklepie Play. SMOLAR zaleca pobieranie Aplikacji oraz jej aktualizacji tylko za pośrednictwem Sklepu Play. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wyżej wskazane wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji oraz może wiązać się z pobraniem i połączeniem ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Urządzenia mobilnego Użytkownika. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, korzystanie z Aplikacji nie zwiększa zagrożeń dla bezpieczeństwa Urządzenia mobilnego, którym posługuje się Użytkownik.

4.4 Pobranie aplikacji i korzystanie z niej jest nieodpłatne, z tym zastrzeżeniem, że pobranie, aktywacja, aktualizacja oraz prawidłowe korzystanie z Aplikacji, tj. wyświetlanie pełnych treści zamieszczanych w Aplikacji, wymaga połączenia z Internetem (transferu danych). Za pomocą aplikacji Użytkownik może otwierać strony internetowe bądź inne aplikacje wymagające użycia transferu danych. Opłata za transfer danych przez internet naliczana jest wg taryfy operatora, z którego korzysta Użytkownik.

4.5 Korzystanie z Aplikacji możliwe jest na Urządzeniu mobilnym obsługującym system operacyjny Android wersja 6.0 i nowsze. Do poprawnego działania Aplikacji Urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana Aplikacja musi mieć przynajmniej 100 MB wolnej pamięci. W celu poprawnego działania Aplikacji Użytkownik powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego swojego Urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana jest Aplikacja zgodnie z zaleceniami producenta tego Urządzenia mobilnego oraz producenta systemu operacyjnego. Zalecane jest również zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania antywirusowego na Urządzeniu mobilnym Użytkownika. Program antywirusowy powinien być stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

4.6 Za problemy techniczne, które są związane z wadliwie działającym Urządzeniem mobilnym, w tym parametry techniczne ww. Urządzenia, SMOLAR nie ponosi odpowiedzialności.

4.7 SMOLAR informuje, że przewiduje dalszy rozwój Aplikacji oraz wprowadzanie nowych funkcji Aplikacji, co może powodować konieczność aktualizowania Aplikacji, w tym powstanie obowiązku potwierdzenia zapoznania się z nowymi wersjami Regulaminu. SMOLAR zaleca instalowanie takich aktualizacji niezwłocznie po ich udostępnieniu. Aktualizacje Aplikacji dostarczane przez SMOLAR dostępne są wyłącznie w Sklepie Play. 

4.8 SMOLAR dokłada należytej staranności w celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji, niemniej jednak nie może zagwarantować wszystkim Użytkownikom właściwego działania Aplikacji ze względu na różnorodne możliwości indywidualnej konfiguracji Urządzeń mobilnych Użytkowników oraz możliwości interakcji różnych aplikacji zainstalowanych na Urządzeniach mobilnych Użytkowników. 

4.9 Aplikacja może korzystać z niżej wskazanych oprogramowani i identyfikatorów, które nie dają możliwości ustalenia danych osobowych Użytkowników:

a) Google Analytics – narzędzie umożlwiające monitorowanie oraz dostęp do zbiorczych raportów o Użytkownikach i ich zachowaniu podczas korzystania z Aplikacji, a także monitorowanie działania samej Aplikacji. Dzięki anonimizacji adresu IP, domyślnie włączonej w przypadku Aplikacji, niemożliwa jest jednoznaczna identyfikacja Użytkownika, a przekazywane informacje pozostają anonimowe;

b) Google Advertising ID – Identyfikator wyświetlania reklam - unikalny, możliwy do zresetowania przez użytkownika identyfikator przypisywany przez usługi Google Play. Każdy użytkownik może zresetować swój identyfikator lub zrezygnować z oglądania reklam w aplikacjach z Google Play; 

c) Firebase by Google – narzędzie umożliwiające SMOLAR przeprowadzanie testów, analizę wydajności Aplikacji i jej poprawnego działania oraz wysyłkę powiadomień. Za pomocą tego oprogramowania wysyłane są powiadomienia (push) do Użytkowników, monitorowana jest stabilność Aplikacji i wystąpienia ewentualnych błędów wraz z ich szczegółami, a także zbierane są statystyki pozwalające na ciągłe ulepszanie funkcjonalności dzięki zbiorczym raportom dotyczącym zachowań Użytkowników w Aplikacji. W przypadku wystąpienia błędów niektóre dane dotyczące konfiguracji Urządzenia mobilnego mogą zostać przekazane do Firebase w celu umożliwienia weryfikacji problemu i jego rozwiązania. Firebase nie umożliwia monitorowania (śledzenia) działań konkretnego, wybranego Użytkownika;

d) Device registration token – Firebase - unikatowy token nadawany przy rejestracji, który jest niezbędny do wysyłki powiadomień w Aplikacji, a także umożliwia prawidłowe działanie narzędzia Firebase. Token może ulegać zmianom, na przykład w wyniku odinstalowania i zainstalowania Aplikacji ponownie, co powoduje, że niemożliwe jest zidentyfikowanie Użytkownika za jego pomocą. 

4.10 Dostarczanie przez Użytkownika za pomocą Aplikacji treści o charakterze bezprawnym, stanowiących naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów jest zakazane. Korzystanie z Aplikacji w inny sposób niż w sposób wskazany w Regulaminie jest zakazane.

 

5. DANE OSOBOWE, ZBIERANE INFORMACJE 

5.1 W związku z pobraniem, zainstalowaniem, korzystaniem z Aplikacji Użytkownicy 

nie podają SMOLAR żadnych danych osobowych, identyfikatorów, haseł dostępu lub innych informacji, których ujawnienie do wiadomości publicznej mogłoby stanowić zagrożenie dla prywatności Użytkownika lub osób trzecich. SMOLAR zaleca nie przesyłanie ww. danych i informacji za pomocą Aplikacji. 

5.2 SMOLAR informuję, że nie przetwarza danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji.

5.3  Aplikacja pobiera adres IP Użytkownika, który jest automatycznie anonimizowany (inaczej maskowany). Oznacza to, że adres IP każdego Użytkownika jest skracany, co powoduje, że jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika staje się niemożliwe (w adresie IP ostatnia część zastępowana jest zerem i tym samym podlega anonimizacji). 

5.4 Aplikacja nie wymaga dostępu do żadnych danych z telefonu Użytkownika.  

 

6. ZGŁOSZENIA UŻYTKOWNIKÓW, REKLAMACJE, SPOSOBY POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

6.1 Ewentualne pytania, uwagi lub propozycje dotyczące Aplikacji Użytkownicy mogą kierować na adres: Smolar Agencja Promocyjno–Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź lub za pośrednictwem poczty e–mail na adres: app@smolar.pl.

6.2 Postępowanie reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Aplikacji prowadzone jest przez SMOLAR. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: app@smolar.pl. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające poinformowanie osoby składającej reklamacje o sposobie jej rozpatrzenia. W tym celu składający reklamację powinien wskazać w reklamacji np.: swoje imię i nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail. Reklamacja musi zawierać treść żądania. Reklamacje rozpatrywane są przez SMOLAR w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia do SMOLAR. O zachowaniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację decyduje data nadania przez SMOLAR przesyłki z odpowiedzią na reklamację (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez SMOLAR. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Użytkowników do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

6.3 Polityka prywatności dla osób kontaktujących się ze SMOLAR znajduje się w Aplikacji, w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz na stronie www.smolar.pl w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI https://www.smolar.pl/polityka-prywatnosci 

6.4 Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. w następujący sposób: 

a) zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,

b) zwracając się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem 

o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a SMOLAR,

c) korzystając z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

d) korzystając z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution – Internetowe rozstrzyganie sporów), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE. 

6.5 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 

i dochodzenia roszczeń oraz zasady tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

6.6 W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1  SMOLAR informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) szkody będące wynikiem niewykonania przez Użytkownika aktualizacji Aplikacji lub niezastosowania się do zaleceń, o których mowa w Regulaminie, a także za brak możliwości korzystania z Aplikacji z powyższych przyczyn, 

b) nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji wynikające z niepoprawnego działania systemu operacyjnego lub Urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik,

c) szkody będące wynikiem korzystania przez Użytkownika z Aplikacji w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,

 d) jakość i dostępność usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do korzystania z Aplikacji, świadczonych przez operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.

7.2 SMOLAR informuje, że Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swoim działaniem związanym z korzystaniem przez niego 

z Aplikacji w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa. 

7.3 Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych SMOLAR. Użytkownik nie jest uprawniony do żadnego szerszego niż wprost wynikającego z Regulaminu korzystania z Aplikacji.

7.4 SMOLAR informuje, że może dokonywać zmian treści Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w celu: usprawnienia istniejących funkcji lub cech lub dodanie nowych funkcji lub cech w Aplikacji, zmiany zakresu usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, wdrożenia nowych rozwiązań naukowych lub technicznych, zapewnienia większej funkcjonalności Aplikacji, sprostowania, usunięcia nieścisłości, oczywistych błędów i omyłek pisarskich Regulaminu. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane  także z uwagi na zmiany przepisów prawa. Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach treści Regulaminu w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, poprzez wyświetlenie dobrze widocznej informacji w Aplikacji z jednoczesną prośbą o akceptację zmienionej treści Regulaminu. Akceptacja zmienionej treści  Regulaminu jest skuteczna wobec Użytkownika, który wyraził zgodę na zmienioną treść Regulaminu poprzez kliknięcie w Aplikacji, pod treścią Regulaminu, przycisku oznaczającego akceptacje Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania przez Użytkownika zmienionej treści Regulaminu dalsze korzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe, z tym zastrzeżeniem, że ze względów technicznych Użytkownik może nadal otrzymywać powiadomienia-push (po kliknięciu w powiadomienie (wejściu w Aplikację) Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach treści Regulaminu). 

7.5 W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 r. poz. 287) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344). 

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuję od dnia 01.12.2020 r.

 

 

Kontakt

Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
Lokalizacja firmy Smolar
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00

Polityka plików cookies   |   Blog
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
Lokalizacja firmy Smolar


tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
faks (42) 636 90 97 wew. 17

New Business
newbusiness@smolar.pl
e-mail: biuro@smolar.pl

Certyfikat ISO/IEC
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00

Polityka plików cookies   |   Blog
Aplikacja Smolar Profil agencji na Linkedin Nasz kanał na YouTube Profil Agencji na Instagramie