agencja
marketingu
zintegrowanego

FAQ

DLA UCZESTNIKÓW

Jak wziąć udział w konkursie lub loterii obsługiwanej przez agencję promocyjną SMOLAR?

Chcąc wziąć udział w walce o nagrody w konkursie lub loterii obsługiwanej przez agencję Smolar należy prawidłowo i w terminie wypełnić warunek konkursowy. Najczęściej wiąże się to z koniecznością dokonania zakupu produktu promocyjnego i wysłaniem SMS z konkretnym hasłem lub kodem z opakowania lub też udzieleniem kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe, w luźny sposób powiązane z produktem czy jego marką. W dobie wszechobecnego medium komunikacji, jakim jest Internet, większość organizowanych konkursów rozgrywa się równolegle w sieci, tj. powstają dedykowane strony lub profile społecznościowe, gdzie można w łatwy i szybki sposób zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie konsumenckim, bez dodatkowych opłat, jak ma to miejsce w przypadku wysłania wiadomości SMS. Przed wysłaniem zgłoszenia konkursowego warto jednak zapoznać się z regulaminem akcji, który znaleźć można zarówno na dedykowanej danemu programowi stronie, jak również w aktualnościach serwisu smolar.pl, przy newsie o realizacji konkretnej akcji.

Kto może wziąć udział w programie konsumenckim z nagrodami?

Najprostsza odpowiedź jest taka, że do udziału we wszelkiego rodzaju akcjach dedykowanych konsumentom ma prawo każda osoba spełniająca warunki regulaminu. W praktyce najczęściej oznacza to, że powinna być to osoba fizyczna, pełnoletnia, w pełni uprawniona do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, zamieszkująca terytorium Polski. Najważniejszy jednak jest fakt, że aby wziąć udział w walce o nagrody należy prawidłowo i w terminie wypełnić warunek konkursowy.

Jakie aspekty prawnej obsługi konkursu lub loterii promocyjnej są ważne dla jej uczestników?

Zawsze, gdy wymogiem uczestnictwa w akcji jest dokonanie zakupu konkretnego produktu, obowiązkiem uczestnika akcji jest zachowanie dowodu zakupu, czyli najczęściej paragonu, a w razie wygranej, przedłożenie go organizatorowi. Wysyłając zgłoszenie należy pamiętać o zachowaniu wymaganego formatu odpowiedzi, a jej nadesłanie powinno nastąpić po zakupie. Jeżeli zgłoszenie następuję poprzez stronę www podany numer telefonu, który trafia do systemu to często jedyny ślad umożliwiający komunikację z potencjalnym zwycięzcą – warto żeby był prawidłowy!

Czy warto czytać regulaminy akcji konsumenckich i na jakie informacje należy zwrócić w nich uwagę?

Uczestnictwo w jakimkolwiek programie konsumenckim jest dobrowolne, ale równoznaczne z akceptacją jego regulaminu. W związku z czym nie tylko warto, ale należy zapoznać się z zasadami każdej akcji promocyjnej, zwłaszcza wtedy, gdy są to loterie i ich reguły są nie tylko wymogami organizatora, ale także muszą być zgodne z prawem RP, a konkretnie z ustawą o grach hazardowych. Oprócz podstawowych informacji o programie, które najczęściej znajdują się na materiałach promocyjnych, czyli zasadach, terminach i nagrodach, w treści regulaminu precyzyjnie powinna zostać określona forma wyłonienia laureatów, czas i sposób ich powiadomienia. Z punktu widzenia uczestnika należy zwrócić uwagę na warunki, jakie musi on spełnić, aby otrzymać nagrodę, w momencie, kiedy stanie się laureatem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w regulaminie zawsze znaleźć można szczegółowe dane organizatora i / lub podmiotu odpowiedzialnego za obsługę programu, gdzie można kierować ewentualne reklamacje.

Co zrobić jak otrzymałeś informacje, że jesteś laureatem w konkursie konsumenckim?

Po pierwsze i najważniejsze należy spontanicznie, naturalnie i bezgranicznie się ucieszyć…  a następnie dopilnować wszystkich formalności, uprawniających do otrzymania nagrody. Najlepiej bezzwłocznie pobrać, wypełnić i wysłać do organizatora „Oświadczenie Laureata”,  dostępne zarówno na dedykowanej danemu programowi stronie, jak również w aktualnościach serwisu smolar.pl, przy newsie konkretnej akcji. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu zakupu produktu, którego dotyczyło zgłoszenie. Jeżeli było ich kilka warto upewnić się telefonicznie, którego zakupu (numer paragonu ze zgłoszenia) dotyczy wygrana, tak, aby numer nadesłanego dowodu zakupu był tym ze zgłoszenia, a data i godzina zakupu późniejsza, niż ta ze zgłoszenia.  Czytelne i dokładne podanie wszystkich danych kontaktowych w oświadczeniu gwarantuje szybkie otrzymanie nagrody. W razie braku możliwości wydrukowania oświadczenia można odręcznie przepisać jego treść podając dane kontaktowe do siebie. Na końcu jeszcze tylko czytelny podpis, poświadczenie daty i miejsca, i po wysyłce listu pocztą pod wskazany adres (siedzibę organu obsługującego akcję) można już spokojnie oczekiwać na kuriera z paczką. Gratulujemy!

Czym warto pamiętać udzielając odpowiedzi w konkursie kreatywnym?

Jak sama nazwa wskazuje warto by odpowiedź była oryginalna i ciekawa. Warto także w miarę możliwości odwołać się do produktu czy marki, której dotyczy konkurs, lub do własnych doświadczeń z nimi związanych, pamiętając jednak cały czas o odpowiedzi na konkretne pytanie. Miło czyta się treści bez błędów ortograficznych i poprawne stylistycznie, ale rzecz jasna te, w które wkradła się jakaś pomyła nie są dyskwalifikowane. Od strony formalnej najważniejsze jest jednak, żeby nadesłana odpowiedź miała wskazany format (najczęściej prefiks.numer dowodu zakupu.treść odpowiedzi), a jej treść nie przekroczyła wskazanej liczby znaków z uwzględnieniem spacji.

DLA KLIENTÓW

Czym różni się konkurs konsumencki od loterii promocyjnej z punktu widzenia potencjalnych uczestników i organizatora?

Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi aktywnościami dla potencjalnego uczestnika akcji jest poziom wymaganego od niego zaangażowania. W konkursie należy wykonać jakieś zadanie, najczęściej udzielić odpowiedzi na luźno powiązane z marką czy produktem pytanie, oryginalnie dokończyć rozpoczętą myśl, ale także np. zaprojektować opakowanie za pomocą specjalnego kreatora, kartkę świąteczną czy nagrać dżingiel reklamowy lub kower popularnego przeboju. Jedynym ogranicznikiem zarówno pomysłów na zadnia konkursowe jak i wariantów udzielanych odpowiedzi jest wyobraźnia obu stron. Z całą pewnością udział w konkursie kreatywnym wymaga od uczestnika większej motywacji, pomysłu, a co za tym idzie także czasu.

Z drugiej strony konkursy konsumenckie dla organizatora to większa gwarancja utożsamienia się konsumenta z marką czy produktem, bo skoro zada on sobie już trud wykonania zadnia konkursowego z pewnością bardziej zapadnie mu on w pamięci niż tylko proste wysłanie SMS z alfanumerycznym kodem lub numerem dowodu zakupu, jak to najczęściej ma miejsce w przypadku loterii.  Jeżeli możemy mówić tu o budowaniu świadomości marki i lojalności Klientów, to z pewnością konkurs vs. loteria jest lepszym do tego narzędziem. Będzie ona większa w przypadku konkursów. Organizatorzy loterii nie mogą jednak liczyć na tak duży response w przypadku konkursu co loterii.

Więcej informacji na temat loterii promocyjnych i loterii audioteksowych na stronie Oferta.

Jak wygląda prawna obsługa organizatora konkursu vs loterii konsumenckiej?

Obsługa prawna loterii jest dużo bardziej skomplikowana niż konkursu. W przypadku obu aktywności prace nad wdrożeniem należy rozpocząć od sporządzenia profesjonalnego, tj. zaopiniowanego przez dział prawny, regulaminu, który opisywałby kompleksowo aspekty programu.  O ile w przypadku konkursu regulamin to spisane założenia organizatora akcji, o tyle regulamin loterii podlega pod kontrolę organów państwowych i musi być zgodny z Ustawą o Grach Hazardowych. W przypadku loterii należy uzyskać zgodę na jej przeprowadzenie od stosownej Izby Celnej, a sam regulamin wraz z innymi dokumentami finansowymi i zaświadczeniami, świadczącymi o płynności finansowej i praworządności organu wnioskującego, należy dołączyć do wniosku  minimum 60 dni przed startem loterii. Zgodnie z Ustawą o Grach Hazardowych do obsługi losowań loteryjnych wymagana jest osoba odpowiednio do tego przygotowana i przeszkolona, z aktualnie zdanym egzaminem przeprowadzanym przez przedstawicieli Ministerstwa Finansów. W agencji Smolar aż pięcioro pracowników zdało taki egzamin, co gwarantuje sprawną obsługę nawet kilku loterii jednocześnie. Finalnie uzyskanie zgody Izby Celnej, jak również wymagane do niej gwarancje bankowe, wiążą się dla organizatora z dodatkowymi kosztami (zależnymi od wartości puli nagród).

Kontakt

Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa
Biuro pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź

Polityka plików cookies
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93

faks (42) 636 90 97 wew. 17
Zespół Obsługi Promocji SAMSUNG
samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00
ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
tel.: (42) 636 90 97
tel.: (42) 636 90 93
faks (42) 636 90 97 wew. 17

New Business
newbusiness@smolar.pl
e-mail: biuro@smolar.pl

Zespół Obsługi
Promocji SAMSUNG


samsung@smolar.pl
tel.: (42) 253 49 00